Ngói Thái Lan Ngói sóng Cpac Monier

    • Kích thước toàn bộ: 330×420 mm

    Ngói Thái Lan Ngói sóng Cpac Monier