Ngói mầu Hạ Long – Ngói 22 Hạ Long tráng men

Kích thước (mm): 340x200x13

Trọng lượng (kg/v): 2,0

Ngói mầu Hạ Long – ngói 22 Hạ Long tráng men